รู้จักแบบฟอร์ม P-S WoW

GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง


นวัตกรรม (หรือธุรกิจ) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์จนทำให้รู้สึก “ว้าว”
   P-S WoW คือ กรอบที่จะช่วยให้เราคิดว่า เราจะแก้ปัญหาอะไร ด้วยนวัตกรรมอะไร และสิ่งที่เราทำนั้น “ว้าว” ตรงไหน แบบฟอร์มที่มี 9 ช่องนี้ จะช่วยเราสรุปความคิดธุรกิจของเราตามกรอบ P-S WoW ในด้านต่างๆให้กระชับและชัดเจน 3 ด้าน คือ ปัญหา (Problem) นวัตกรรม (Solution) และ ความว้าว (WoW) โดยแต่ละด้าน เราต้องอธิบายให้ลึกลงไปเรื่อยๆใน 3 แง่มุมคือ มุมนวัตกรรม (Innovative) มุมทำได้จริง (Practical) และมุมนัยสำคัญ (Significant) ดังนี้

Problems โจทย์/ปัญหา
  1. (PI): Pains you’re trying to solve - นวัตกรรมของเราช่วยแก้ปัญหาอะไร ให้ใคร ปัญหาใหญ่ไหม สำคัญอย่างไร
  2. (PP): Existing Solutions - ปัจจุบันมีสินค้าบริการอะไรที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหานั้นๆอยู่บ้าง ไหม แล้วของที่มีอยู่ไม่ดีตรงไหนอย่างไร
  3. (PS): คนที่คาดว่าต้องการนวัตกรรมของเรา มีจำนวนเท่าไหร่ อยู่ที่ไหนบ้าง มีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหน
Solutions (นวัตกรรมที่ตอบโจทย์)
  1. (SI): Your innovation - นวัตกรรมที่เราจะทำคืออะไร แก้ปัญหาลูกค้าได้ตรงจุดไหม ดีกว่าของอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดอย่างไร
  2. (SP): Unit cost & Price - นวัตกรรมที่เราจะทำมีต้นทุนต่อหน่วยเท่าไหร่ จะขายในราคาเท่าไหร่ จะมีแผนผลิตหรือแผนบริการอย่างไร
  3. (SS): Sales forecast - คาดว่านวัตกรรมของเราจะสร้างรายได้ในปีแรกเท่าไหร่ ปีต่อๆไปจะเติบโตได้มากน้อยเพียงใด
WoW ความว้าว
  1.  (WI): Business Model - วิธีทำธุรกิจมีอะไรที่โดดเด่นหรือแตกต่างไหม วิธีการสร้างรายได้ และกำไรทำอย่างไร
  2. (WP): Profitability - คาดว่าธุรกิจจะมีกำไรในปีไหน กี่เปอร์เซ็นต์ กี่ปีถึงจะคุ้มทุน จะระดมทุนจากไหนในช่วงเริ่มต้นและเติบโต
  3.  (WS): Scalability & social benefits - ธุรกิจจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากๆด้วยวิธีใด และจะสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้กับสังคมได้หรือไม่อย่างไร