วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ
 2. ผู้เข้าประกวดต้องระบุประเภทผลงานให้ชัดเจน ดังนี้
  2.1 ประเภทผลงาน ธุรกิจ (Product) : มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีรายได้จากการขายเกิดขึ้นแล้ว และต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  2.2 ประเภทผลงาน ต้นแบบ (Prototype) : มีแนวคิด มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีความเป็นไปได้
  2.3 ประเภทผลงาน แนวคิด (Idea) : มีแนวคิด มีความเป็นไปได้
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gsb100tomillion.com ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. โดยดำเนินการดังนี้
  3.1 กรอกใบสมัคร
  3.2 จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW
  3.3 บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อทีมก่อน บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube โดยใช้ระบบตั้งค่าแบบ ไม่แสดงรายการ (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ 
  3.4 สมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนใบสมัคร พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น เขียนชื่อทีม ชื่อผลงานให้ชัดเจน ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เลขที่ 914 อาคารจีเอ็มกรุ๊ป ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 30 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบ 100 ทีม ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน ที่สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อรับเงินทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
 7. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 8. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด 
ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 9. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 10. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
 11. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด