วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
 2. ผู้เข้าประกวดที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด เว้นแต่เป็นเจ้าของผลงานธุรกิจที่ส่งเข้าประกวด
 4. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
   

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1ธุรกิจ
 2. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และดำเนินการดังนี้
  2.1 กรอกใบสมัคร
  2.2 จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW
  2.3 บันทึกคลิปวิดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อ ทีมก่อน บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMVด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube โดยใช้ระบบตั้งค่าแบบ ไม่แสดงรายการ (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ
 3. ส่งเอกสารตามข้อ2 โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: admin@gsb100tomillion.com และ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่นเขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 10 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบ 100 ทีม ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน ที่สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อรับเงินทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
 7. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 8. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 9. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 10.  หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
 11. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด