รายละเอียดโครงการ

GSB สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง

ที่มาของโครงการ
          โครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชน ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ     
       ที่ผ่านมาโครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ได้รับความสนใจจากผู้สมัคร
ทั่วประเทศ กว่า 7,155 ทีม คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 15,231 คน และมีผู้ที่สนใจติดตามโครงการมากกว่า 109,500 คน ซึ่งในแต่ละปีมี Concept ในการประกวด ดังนี้ .       

ปี 2556 โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจ สร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง และมี Innovation

ปี 2557 โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ปี 2558 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ภายใต้ Concept  การพัฒนาธุรกิจจากภูมิปัญญาไทยและกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ปี 2559 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” ภายใต้ Concept ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง ส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนา และพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

ปี 2560 โครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ภายใต้ Concept ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง สนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเตรียมพร้อมสู่การเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ปี 2561 ธนาคารออมสินได้จัด โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โดยเฟ้นหาสุดยอด SMEs Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริง ขายจริง มีรายได้เกิดขึ้น แล้ว (Product) เป็นธุรกิจที่มีความสุดยอดทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน ธุรกิจต้องมีความ WOW มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

และปี 2562 ธนาคารออมสินได้จัด โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เฟ้นหาสุดยอด SMEs Startup ทั้งสุดยอดแนวคิดธุรกิจ (Idea) สุดยอดต้นแบบธุรกิจ (Prototype) และสุดยอดธุรกิจ (Product) ที่ทำจริง ขายจริง  มีรายได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นธุรกิจที่มีความสุดยอดทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ผลงานธุรกิจมีความแปลกใหม่ มีความเป็นไปได้ในตลาดหรือต่อยอด เปลี่ยนแปลง การพัฒนาไปจากเดิมอย่างชัดเจน เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs หรือ Startup ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง
 2. เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital ( VC )
 3. ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
 4. ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

1. เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs Startup และบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
 2. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ
 2. ผู้เข้าประกวดต้องระบุประเภทผลงานให้ชัดเจน ดังนี้
  2.1 ประเภทผลงาน ธุรกิจ (Product) : มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีรายได้จากการขายเกิดขึ้นแล้ว และต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  2.2 ประเภทผลงาน ต้นแบบ (Prototype) : มีแนวคิด มีรูปธรรมที่จับต้องได้ มีความเป็นไปได้
  2.3 ประเภทผลงาน แนวคิด (Idea) : มีแนวคิด มีความเป็นไปได้

   
 3.  ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gsb100tomillion.com ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. โดยดำเนินการดังนี้
  3.1 กรอกใบสมัคร
  3.2 จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW
  3.3 บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อทีมก่อน บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube โดยใช้ระบบตั้งค่าแบบ ไม่แสดงรายการ (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ
  3.4 สมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนใบสมัคร พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น เขียนชื่อทีม ชื่อผลงานให้ชัดเจน ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เลขที่ 914 อาคารจีเอ็มกรุ๊ป ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 30 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบ 100 ทีม ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน ที่สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อรับเงินทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
 7. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 8. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด 
ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 9. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 10. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
 11. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานของคณะกรรมการ

 1. Market Opportunity (โอกาสทางการตลาด) : สามารถระบุปัญหา (Pain point) ที่ต้องการตอบได้อย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายความสำคัญของปัญหา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ขนาดตลาดศักยภาพในการเติบโตของตลาดได้อย่างชัดเจนทั้งในเชิงจำนวน และมูลค่า
 2. Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม) : สามารถอธิบายคุณสมบัติ(attributes)และคุณประโยชน์ (Benefits) ที่โดดเด่นของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจนว่าสามารถตอบโจทย์ / แก้ปัญหาได้อย่างโดนใจเหนือกว่าทางเลือกอื่นๆที่มีอย่างไร สร้างความว้าวด้วยอะไร อย่างไร
 3. Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว) : รูปแบบการดำเนิน ธุรกิจมีวิธีการสร้างรายได้ รูปแบบการลงทุน และต้นทุนที่เหมาะสม มีวิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี และมีเครือข่าย / พันธมิตรที่ช่วยให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
 4. Social Impact (ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) : นวัตกรรมที่สร้าง และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา / สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ในทางธุรกิจเท่านั้น
 5. Presentation + Q&A ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงาน และตอบคำถามต่อคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรอบคัดเลือกในทุกรอบการแข่งขัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook,ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
 2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
 3. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจ วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 5. ประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ สุดยอดแนวคิดนวัตกรรม และผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงานสุดยอดธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 6. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงานสุดยอดธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2562
 7. คัดเลือกและประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานสุดยอดธุรกิจทำจริง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
 8. รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผล ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
 9. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      

ทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน

 1. ผลงานชนะเลิศ                                     เงินทุน              1,000,000  บาท
 2. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1                 เงินทุน                 500,000  บาท
 3. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2                 เงินทุน                 200,000  บาท
 4. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 3  7 ผลงาน  เงินทุนผลงานละ   100,000  บาท
 5. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม         เงินทุนผลงานละ   5,000 บาท
 6. ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) 3 ผลงาน 
   - ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ อันดับ 1  เงินทุน 100,000 บาท
   - ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ อันดับ 2 เงินทุน 50,000 บาท
   - ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ อันดับ 3 เงินทุน 30,000 บาท
 7. ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน  
   - ผลงานสุดยอดแนวคิด อันดับ 1 เงินทุน 50,000 บาท
   - ผลงานสุดยอดแนวคิด อันดับ 2 เงินทุน 30,000 บาท
   - ผลงานสุดยอดแนวคิด อันดับ 3 เงินทุน 20,000 บาท
* ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม จะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และสำหรับผลงานที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาการขอสินเชื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 1-2 ปี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และ/หรือมีโอกาสร่วมทุนกับ VC (Venture Capital) ธนาคารออมสิน (ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)
**  ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startupเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต